Redaksjon

På denne siden kommer det interimstyrets innstilling til redaksjonens bemanning og vedtekter til stiftelsesmøtet. Redaktør-, og Vær Varsom-plakaten er tatt med for info. De inngår ikke automatisk i våre vedtekter.

  A n s v a r l i g   r e d a k t ø r G r a f i s k   r e d a k t ø r
Navn: Erik Kamfjord Richard Nygaard
Epost: erik_k
opprop911.no
richard_n
opprop911.no
Telefon: +47 91 52 15 50 +47 97 01 08 09
Addresse: Grønlandsøeiret 5
0190 Oslo
Stensgata 33 D
0358 Oslo
Ansvar: -Personlig, juridisk,
presseetisk: Alt innhold

-Dobbeltstemme i tvister

-Grafisk konseptutvikling

og implementering

Fylke: Oslo Oslo
Lokallag: Sentrum Sentrum

>

  R e d a k t ø r e r
Navn: Kenneth Johansen ?
Epost: kenneth_a
opprop911.no
?
Telefon: +47 94 03 62 20 ?
Addresse: Kjølberggata 28b
0563 Oslo
?
Ansvar: ? ?
Fylke: Oslo ?
Lokallag: Sentrum ?
Vara: ? ?

Innstilling til Opprop for 9/11 Truth sine redaksjonsvedtekter m/begrunnelse (ikke ferdig)

 1. Medlemmene i redaksjonen velges på landsmøtet for ett år av gangen.
 2. Kommentarfelt deaktiveres i alle sammenhenger.

Redaktørplakaten hos Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening:

En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye.
Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide
for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

 

Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og
opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som
gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av
informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og
vurderinger.

 

En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og
formåls­bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren
ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å
forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av
utgiveren eller styret. Kommer redaktøren i uløselig konflikt med
mediets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin
stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger
som ikke er i samsvar med egen overbevisning.

 

Den ansvarshavende redaktør har det personlige og
fulle ansvar for mediets innhold. Redaktøren leder og har ansvaret
for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom
utgiveren/styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan
delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter.


Vær Varsom-plakaten hos Norsk Presseforbund

Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens
etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet.
Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling
til presentasjon av det journalistiske materialet.

 1. Pressens samfunnsrolle

  1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant
   de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
  2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike
   syn kommer til uttrykk.
  3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og
   offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som
   vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til
   kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke
   være til hinder for fri nyhetsformidling.
  4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt
   å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
  5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter
   og institusjoner, private foretak eller andre.
 2. Integritet og ansvar
  1. Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.
  2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin
   integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i
   forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller
   andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.
  3. Redaksjonelle medarbeidere må
   ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan
   skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver.
   De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis
   åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres
   habilitet.
  4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.
  5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.
  6. Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.
  7. Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som offentliggjøres, skal
   være et resultat av en redaksjonell vurdering. Sørg for å opprettholde
   det klare skillet mellom journalistikk og kommersiell kommunikasjon
   også ved bruk av pekere og andre koplinger.
  8. Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virksomhet, innhold og presentasjon.
  9. Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelse.
 3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene

  1. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

  2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er
   korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg
   av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra
   anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og
   informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.
  3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.
  4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen
   skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.
  5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet,
   hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.
  6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
  7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal
   gjengis presist.
  8. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe
   inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.
  9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig
   hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen
   av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller
   sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer
   sårbare enn andre.
  10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.
   Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
  11. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for
   informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er
   uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til
   å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære
   eller gi fra seg personsensitiv informasjon.

 4. Publiseringsregler

  1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
  2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
  3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og
   private forhold når dette er saken uvedkommende.
  4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i
   stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.
  5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at
   skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er
   avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en
   rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.
  6. Ta hensyn til hvordan omtale av
   ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser
   ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er
   underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.
  7. Vær varsom med bruk av navn og
   bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i
   forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig
   varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i
   saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale
   kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må
   begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være
   berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot
   forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle
   handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar
   relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer
   at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.
  8. Når barn omtales, er det god
   presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for
   barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til
   eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i
   familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.
  9. Vær varsom ved omtale av
   selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å
   oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller
   andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.
  10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
  11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes
   som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk.
   Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig
   fremgår at det dreier seg om en montasje.
  12. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.
  13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
  14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang
   til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og
   nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å
   uttale seg eller medvirke til debatt.
  15. De som er blitt utsatt for
   angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og
   kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at
   tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en
   anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig
   grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål.
   Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk
   replikk.
  16. Vær varsom med å opprette
   pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk.
   Sørg for at pekere til andre medier eller publikasjoner er tydelig
   merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive
   tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter
   bruken av tjenestene.
  17. Dersom redaksjonen velger ikke
   å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres
   på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et
   selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter
   med god presseskikk.


 5. Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!

 • Hyppigste stikkord

 • Arkiv

 • Kategorier

  • Antall undertegnede: 166