Plattform

Vår intensjon

Opprop for 9 / 11 Truth er et grasrotinitiativ for å, i samarbeid med World for 9/11 Truth, samle Norske statsborgere bak et enkelt krav: En forsvarlig etterforskning av angrepene i USA 11.09.01.

Vår begrunnelse

Dette krever vi fordi en lang rekke fagdisipliners analyser av hendelsen, så vel som medlemmer av den nå oppløste granskningskommisjonen, konkluderer med at saken ikke har blitt etterforsket på en forsvarlig måte.

Norge, som NATO-medlem, er således tvunget til å øve vold mot andre nasjoner på et grunnlag, som mange med faglig ekspertise til å uttale seg, stiller seg svært kritiske til.

Vi forstår forholdet mellom en stat og dens militærapparat som dynamisk, i den forstand at påvirkningen disse yter på hverandre endrer seg med konteksten. Formelt har ikke et militærvesen egeninteresser utover statens interesser, men med tanke på den økonomiske størrelsesordenen forbundet med militære operasjoner, oppfatter vi det som naivt å avskrive at det også finnes tunge økonomiske motiver for opptrapping av slike operasjoner.

Konflikter av militær art styrker militæret, og de bakenforliggende investorene, sin posisjon overfor staten, spesielt med tanke på at etterretningen som staten fatter sine beslutninger på bakgrunn av, er tett knyttet til, eller stammer direkte fra, militærvesenet selv. Vedvarende konflikter av slik art konstituerer i våre øyne derfor en uberettiget og kontinuerlig svekking av statens mulighet for å trappe ned eller avslutte militæroperasjoner i utlandet.

Parallelt reagerer vi på hva vi oppfatter som irrasjonell og overdreven terrorfrykt, og dens konsekvenser for borgerrettighetene, politimyndighetene, statlig gjennomsiktighet, pressefrihet og vår kultur generelt.

Norske nyhetsredaktørers demokratiske samfunnsmandat, som ville innebære å informere folket om tallrike mangler og selvmotsigelser i Bushadministrasjonens redegjørelse for hendelsen, samt presentere andre perspektiver på en nøytral måte, er i all hovedsak ikke oppfylt.

En slik utvikling står i derfor direkte konflikt med forutsetningene for et fungerende demokrati. Opprop for 9/11 Truth samler seg således først og fremst for fred og demokrati, og ser en forsvarlig etterforskning av hendelsene i USA 11.09.01 som første skritt på veien dit.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166